B-ZONE V WIKI
Search
K
🪙

Miner

RO Pentru a putea lucra ca Miner trebuie să vă îndreptați la una din zonele de angajare.
Acest loc de muncă permite lucrul în echipă prin intermediul aplicației "Teams" din telefon. Dacă lucrați în echipă, la sfârșitul turei o să primiți un procentaj bonus la plata salarială drept răsplată pentru lucrul în echipă. Ambele persoane care lucrează în echipă o să primească un punct pentru avansarea în skill.
Pentru a termina tura complet, trebuie să avansați la cele 10 locații marcate pe GPS pentru a aduna gunoiul (20 dacă lucrați în echipă). De menționat este că locațiile sunt adesea diferite iar fiecare jucător trebuie să spargă 10 bolovani (fiecare trebuie să lucreze egal pentru a termina tura).
După ce spargeți toți bolovanii, trebuie să vă îndreptați spre punctul marcat pe GPS. La fiecare tură de Miner terminată sunteți răsplătit cu materiale ce pot ulterior să fie prelucrate la Topitorie. Optiunea de Miner Experimentat este deblocată de la skill 4+ și oferă posibilitatea de a lucra la o nouă mină unde spargerea bolovanilor aduce materiale îmbunătățite ce pot fi folosite în joc (de descoperit IC la ce se folosesc). De menționat este că materialele îmbunătățite o să poată fi găsite doar în mina nouă.
NOTĂ: Pentru a lucra la acest loc de muncă, aveți nevoie de un permis de conducere activ. NOTĂ 2: Dacă nu intrați în mașina de Miner timp de 5 minute, tura de job se încheie, iar mașina este despawnată datorită inactivității. NOTA 3: Plata la locul de muncă se face atunci când decideți să ieșiți din tură (puteți face asta după prima tură sau să continuați să lucrați și să fiți plătiți integral la sfârșit pentru toate turele). EN To be able to work as a Miner, you need to head to one of the employment zones.
This job allows teamwork through the "Teams" application on your phone. If you work in a team, at the end of the shift, you will receive a bonus percentage on your salary as a reward for teamwork. Both individuals working in a team will receive a point for skill advancement.
To complete a full shift, you must advance to the 10 locations marked on the GPS to collect garbage (20 if working in a team). It's worth mentioning that each player needs to break 10 boulders (each must contribute equally to complete the shift).
After breaking all the boulders, you need to head to the point marked on the GPS. At the end of each Miner shift, you are rewarded with materials that can later be processed at the Smelter. The Experienced Miner option is unlocked from skill level 4+ and provides the opportunity to work in a new mine where breaking boulders yields improved materials that can be used in the game (to be discovered in-character regarding their use). It's worth noting that the enhanced materials can only be found in the new mine.
NOTE: To work at this job, you need an active driver's license. NOTE 2: If you don't enter the garbage truck for 5 minutes, the job shift ends, and the vehicle is despawned due to inactivity. NOTE 3: Payment at the workplace is made when you decide to end the shift (you can do this after the first shift or continue to work and be paid in full at the end of all shifts).
Miner system
Topitorie / Smelter RO Topitorie este locată în orașul Los Santos iar pentru a ajunge mai ușor la ea puteți folosi aplicația de GPS din telefon. Topitoria este folosită pentru a prelucra materialele obținute de la Miner. Aceste materiale pot să fie oferite altor jucători, aruncate pe jos sau pierdute în cazul în care doriți să vă respawnati la spital. EN The Smelter is located in the city of Los Santos, and to reach it more easily, you can use the GPS application on your phone.
The Smelter is used to process materials obtained from the Miner. These materials can be offered to other players, dropped on the ground, or lost if you choose to respawn at the hospital.